නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය

පිළිබඳ එක්සත් ජනපදය

  • හන්යූ ගැන

    සීමාසහිත ෂුෂෝ හන්යූ ඇලුමිනියම් කර්මාන්ත සමාගම, ජියැන්ග්සු පළාතේ, සුක්ෂෝ නගරයේ, පීක්සියාන් ප්‍රාන්තයේ, ජින්ගන් නගරයේ ලෝහමය වාත්තු කාර්මික උද්‍යානයේ පිහිටා ඇති අතර, හොඳින් සංවර්ධනය වූ ප්‍රවාහන හා සැපයුම් පහසුකම් ඇත. එය වෘත්තීය ඇලුමිනියම් තහඩු සහ තීරු නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර R & D, නිෂ්පාදන හා විකුණුම් ඒකාබද්ධ කරන අතර කර්මාන්ත ප්‍රමිතියට වඩා වසර 20 ක නිෂ්පාදන හා සැකසුම් අත්දැකීම් ඇත.

අයදුම්පත්

කර්මාන්ත නඩුව

පුවත්

ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය